تاریخ امروز۵ تیر ۱۴۰۳

شکرگزاری روزانه

شکرگزاری روزانه برای نعمت های بیکران الهی

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و هشتم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و هفتم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و ششم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و پنجم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و چهارم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و سوم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و دوم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیست و یکم

دوره معجزه سپاس گزاری روز بیستم

دوره معجزه سپاس گزاری روز نوزدهم