تاریخ امروز۱۳ مهر ۱۴۰۲

شکرگزاری روزانه

شکرگزاری روزانه برای نعمت های بیکران الهی

دوره معجزه سپاس گزاری روز هجدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز هفدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز شانزدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز پانزدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز چهاردهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز سیزدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز دوازدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز یازدهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز دهم

دوره معجزه سپاس گزاری روز نهم